คณะผู้บริหารเข้าร่วมเยี่ยมชม โครงการสร้างปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง-การท่าเรือแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหารเข้าร่วมเยี่ยมชม โครงการสร้างปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง-การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2561

สืบเนื่องจากทางบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยคุณพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณชัยพัชร์ เหล่าศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มีนโยบาย ให้พนักงานระดับผู้จัดการฝ่าย แผนก หัวหน้าส่วนงาน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานหน้าไซต์งานตามโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้หน่วยงานสนับสนุน ทราบและเข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานปฏิบัติการ สถานที่ตั้งไซต์งานของบริษัทฯ ประวัติความเป็นมาของโครงการ การจัดระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหน้างาน และสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานหน้าไซต์งาน เพื่อเป็นความรู้ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานหน้าไซต์งาน ได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Categories :
  • News
  • Date / Time :
  • August 31, 2018 8:31 am