เรือเก็บขยะและวัชพืช

  • Categories :
  • News

Description :

เนื่องด้วยปัญหาผักตบชวาที่ล้นแม่นํ้าสายต่างๆ ของประเทศ ทำให้มีโครงการสร้างเรือขึ้นมาเพื่อ ตัก บด และลดขนาดผักตบชวา โดยสามารถจัดเก็บผักตบชวาและขยะจากผิวนํ้า จากนั้นนำมาส่งลงเครื่องย่อยเพื่อย่อยลดขนาดผักตบชวาแล้วจึงลำเลียงขึ้นมาบนฝั่งเพื่อนำไปกำจัดต่อไป