เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

ABOUT US

 
 • บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

  RIVER ENGINEERING


 • เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี
  โดยบริษัทของเราได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นับตั้งแต่เกิด
  เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่หลายครั้งในประเทศไทย ทุกคนในสังคมตื่นตัวและให้ความสำคัญกับ
  ระบบการจัดการน้ำและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี้

 • ด้วยการคัดสรรนวัตกรรมอันล้ำสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำางาน ช่วยทุ่นแรง
  งานบุคลากรและช่วยลดระยะเวลาในการทำางานให้สั้นลง ไม่ว่าจะเป็นระบบบำาบัดน้ำเสีย
  หรือระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้องค์กรของเราได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการให้
  บริการหลังการขายที่เตรียมพร้อมไว้ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานจึงเป็นไปอย่างราบรื่น
  ไม่สะดุดหรือมีปัญหาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา

สาสน์จากประธานกรรมการบริหาร

CEO Talk

 • นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้สร้างสมประสบการณ์ทางด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, งานรับเหมาก่อสร้าง, งานเครื่องจักรกลหนัก, เครื่องมือทุ่นแรง, เครื่องยนต์ดีเซล, อุปกรณ์ไฟฟ้า และงานระบบการระบายน้ำ จวบจนทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและงานภาคเอกชน อาทิ กรุงเทพมหานคร, กรมชลประทาน, การรถไฟแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทเอกชนต่างๆ ให้เป็นผู้จัดหาดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หนึ่งในโครงการเหล่านี้ที่เป็นความภูมิใจของบริษัทคือ โครงการพระราชดำริ โครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเริ่มก่อตั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ในชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 • เราตระหนักว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าพนักงานรวมทั้งความเชื่อถือและการสนับสนุนอันดีจากลูกค้าทุกท่าน เราจึงขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจะพยายามจัดหาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งปรับปรุงการบริการให้รวดเร็วและเป็นระบบยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
 • ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน และขอขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงมีโอกาสได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป
 • ELIABILITYเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ
 • NNOVATIONมีนวัตกรรมก้าวล้ำสมัย
 • ISIONมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 • XPERTมีความเชี่ยวชาญในงานที่ดำเนินการ
 • ECEPTIVENESSเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น

ปรัชญาของบริษัท

Company Philosophy

ทั้งหมดนี้คือหลักปรัชญาที่องค์กรเรายึดถือตลอดมา
เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเราพร้อม
ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ทุกคน
มอบไว้ให้และยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าทุกท่าน
เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้คือหลักปรัชญาที่องค์กรเรายึดถือตลอดมา
เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเราพร้อม
ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ทุกคน
มอบไว้ให้และยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าทุกท่าน
เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้คือหลักปรัชญาที่องค์กรเรายึดถือตลอดมา
เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเราพร้อม
ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ทุกคน
มอบไว้ให้และยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าทุกท่าน
เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้คือหลักปรัชญาที่องค์กรเรายึดถือตลอดมา
เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเราพร้อม
ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ทุกคน
มอบไว้ให้และยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าทุกท่าน
เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้คือหลักปรัชญาที่องค์กรเรายึดถือตลอดมา
เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเราพร้อม
ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ทุกคน
มอบไว้ให้และยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าทุกท่าน
เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

Vision

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราจึงคัดสรรนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยใน
การทำงานโดยการนำเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้กับระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล
ระบบบำบัดน้ำ และระบบระบายน้ำ อีกหนึ่งความสำคัญที่เราใส่ใจที่สุด
ก็คือการให้บริการหลังการขาย ซึ่งดำเนินการโดยทีมวิศวกรและช่าง
ผู้ชำนาญการที่เตรียมพร้อมไว้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่ออำนวยความสะดวกและถือเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้า
ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพราะเราเชื่อมั่นว่า
“ทุกปัญหาของท่านคือหน้าที่ของเรา”
 

มาตรฐานการผลิตสูงสุด

Certificate

 • เรามีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยี
  ที่ดีที่สุดจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย
  โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำเพื่อคืนกำไรสู่ธรรมชาติและสังคม
 • ทั้งนี้เราใส่ใจดูแลครอบคลุมตั้งแต่การจัดจำหน่าย การติดตั้งและการบริการ
  หลังการขาย บริษัทฯของเราจึงมีชื่อเสียงในธุรกิจด้านนี้ซึ่งมีความพร้อม
  ทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีอันส่งผลให้เราบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
  ตลอดมา

ความเป็นมาของบริษัท

Company History

ในปี พ.ศ. 2528 (1985) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริเวอร์ วิศวภัณฑ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเราได้ให้บริการ
ด้วยความใส่ใจ และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่านเสมอมา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ต่อมาจึงได้ขยายธุรกิจ
ด้านวิศวกรรมภายใต้ชื่อใหม่ว่า บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยเน้นการดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมป้องกันอุทกภัยและการรักษา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังคงใส่ใจและมอบสิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้าเช่นเดิม พร้อมด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชนให้ดำเนินการออกแบบ การผลิต และติดตั้งผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ อาทิ เครื่องสูบนํ้า
ในโครงการสถานีสูบนํ้าต่างๆ

การเติบโตของบริษัท

Company Timeline