โครงการสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Date

November 12, 2018

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสามกอระยะที่ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง

Date

November 12, 2018

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน

Date

November 12, 2018

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้าคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว สำนักระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร

Date

November 12, 2018

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบนํ้าห้วยเชียง สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

Date

November 12, 2018

โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ้าเปรมเหนือบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน

Date

November 12, 2018

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมะขามเรียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง

Date

November 12, 2018

โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

Date

November 12, 2018

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าชนิดติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Date

November 12, 2018