โครงการจัดซื้อรถเก็บขนมูลฝอยขนาด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

Date

November 12, 2018

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 kVA สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

Date

November 12, 2018

โครงการจัดหารถบรรทุกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว สำนักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร

Date

November 12, 2018

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสามกอระยะที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง

Date

November 9, 2018

โครงการจัดหารถขุดย้ายต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

Date

November 9, 2018

โครงการก่อสร้างและจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกำจัดตะกอนและงานที่เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตนํ้าสามเสน การประปานครหลวง

Date

November 9, 2018

งานซื้อขายเครื่องกังหันนํ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังนํ้า ขนาด 5.2 MW พร้อมอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังนํ้าแม่สะงา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Date

November 9, 2018

โครงการจัดซื้อรถตักล้อยางพร้อมอุปกรณ์ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

Date

November 9, 2018

งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบนํ้าพระราม 4 สำนักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร

Date

November 9, 2018