Construction and Installation of 2 rail-mounted shoreside gantry crane

ชื่องานตามสัญญา: โครงการสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนรางขนาดยกนํ้าหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน
เจ้าของโครงการ: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Official name: Construction and Installation of 2 rail-mounted shoreside gantry crane
Client: Port Authority of Thailand