Supply of Tree Spades with equipment

ชื่องานตามสัญญา: โครงการจัดหารถขุดย้ายต้นไม้ขนาดความโตสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 มม. (12 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์
เจ้าของโครงการ: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Official name: Supply of Tree Spades with equipment
Client: Department of Environment Bangkok Metropolitan Administration