Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training 2018

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึก ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

  ทางบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ปฏิบัติตามกฏกระทรวงในการบริหารจัดการ และการดำเนิน การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี พนักงานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม และพนักงานเดิมได้ทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยใช้สถานที่อบรมคืออาคารสำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานแต่งตั้ง อาคารคลังสินค้า บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นสถานที่ซ้อมและ ฝึกอบรม
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการซ้อมและฝึกอบรมคือ นายประสาน แก้วทอง จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ สถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฎิบัตการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
 
 
  • Categories :
  • News
  • Date / Time :
  • March 1, 2021 7:01 am