Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training 2020

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึก ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563

  ทางบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ปฏิบัติตามกฏกระทรวงในการบริหารจัดการ และการดำเนิน การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ โดยมี นายประสาน แก้วทอง
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการซ้อมและฝึกอบรม จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ สถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฎิบัตการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรในการอบรม.
  • Categories :
  • News
  • Date / Time :
  • March 1, 2021 7:00 am