Allied-Gator

  • Categories :
  • News

Description :

Allied-Gator Inc. หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการรื้อถอนและเทคโนโลยีการรีไซเคิลเศษเหล็กมาตลอด 40 ปีจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา Allied-Gator Inc. เป็นธุรกิจภายในครอบครัว และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ Youngstown, Ohio มีขนาด 25,000 ตารางฟุต และประกอบด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักร CNC ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด มีผลิตภัณฑ์หลักๆ คือรถขุดล้อยางอเนกประสงค์, ชุดคีบหนีบอเนกประสงค์ และ ชุดตักอเนกประสงค์ ด้วยเทคโนโลยีไฮดรอลิกที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะและความสามารถในการออกแบบอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ของ Allied-Gator จึงช่วยให้การดำเนินงานของลูกค้าปลอดภัยมากขึ้น มีประสิทธิผลมากขึ้น และให้ผลกำไรมากขึ้น