Muller

  • Categories :
  • News

Description :

มูลเลอร์ (Muüller) รถสำหรับดูดไขมัน ดูดโคลน และดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายนํ้าจากประเทศเยอรมนี ด้วยเทคโนโลยีลํ้าสมัยของระบบปั้มสุญญากาศที่สร้างแรงดูดมหาศาลภายในท่อเพื่อดูดโคลนและนํ้าไปเก็บไว้ในถังบรรจุขนาดตั้งแต่ 4,000–30,000 ลิตร นอกจากนี้ ภายในยังมีระบบกรองแยกนํ้าและโคลนออกจากกัน ทำให้สามารถนำนํ้ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ด้วยประสิทธิภาพในการทำ ความสะอาดสูง รถมูลเลอร์จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการนำ รถดูด Muüller มาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่อระบายนํ้าตันอันเป็นสาเหตุที่ทำ ให้เกิดนํ้าท่วม