TOYO Pumps

  • Categories :
  • News

Description :

เครื่องสูบนํ้าและส่งนํ้าประสิทธิภาพสูง Toyo จากประเทศญี่ปุ่น สามารถสูบหิน ดิน ทราย เม็ดกรวด โคลนตม และตะกอนต่างๆ ที่ปนมาพร้อมของเหลวได้ ใช้ได้ทั้งบนพื้นดิน และในนํ้า ด้วยมอเตอร์รอบตํ่าที่มีคุณภาพสูง ทำให้มีความทนทานในการสูบส่งของเหลวเหนียวหนืดที่ปะปนมากับนํ้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีระบบปั่นกวนให้เกิดกระแสนํ้าภายใน เพื่อเพิ่มออกซิเจนในนํ้า และปั่นกวนเพื่อกำจัดสิ่งตกตะกอนที่ตกค้างที่ก้นบ่อหรือแหล่งนํ้า