Duztech

  • Categories :
  • News

Description :

เครื่องดักฝุ่นและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ Duztech ผลิตจากประเทศสวีเดน ด้วยชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีการออกแบบและนวัตกรรมที่ทันสมัย จึงทำให้สามารถดักฝุ่นและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายสถานที่ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง, สถานที่มีกลิ่นรุนแรงหรือควัน นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีในการออกแบบการใช้งาน จึงทำให้สามารถใช้งานได้ สะดวกและหลากหลายรูปแบบโดยสามารถปรับทิศทางให้ง่ายขึ้นต่อการใช้งาน และพื้นที่ต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น