ETEC

  • Categories :
  • News

Description :

เครื่องสูบนํ้าแบบลอยนํ้าแบบโครงครอบจากประเทศโคลอมเบีย ควบคุมระบบได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและไฟฟ้า ETec เป็นเครื่องสูบนํ้าที่ไม่ต้องทำการติดตั้ง โดยสามารถใส่รถบรรทุก และนำไปตั้งในบริเวณที่ต้องการใช้ได้ทันที สะดวกต่อการขนย้ายเหมาะกับงานที่ต้องการใช้เครื่องสูบนํ้าอย่างด่วนหรือในที่ห่างไกล